"Nó có thật!"
0
0
"Đã chết mà nay được sống"
1882
0
Người vô thần từng phỉ báng Cơ Đốc nhân đang sốt sắng chia sẻ Phúc âm cho hàng ngàn người mỗi ngày
1289
0
"Chúa kéo mọi người đến gần Ngài hơn qua tai nạn của con gái tôi"
1798
0
Từ Gay đến Phúc âm: Câu chuyện của Becket Cook
2517
1
Bức thư cảm ơn và lời chứng chữa lành: "Một phần trăm bằng một trăm phần trăm"
5524
1
Khi sự chữa lành không xảy ra, Chúa vẫn thành tín
758
0
Cuộc đời được biến đổi của một diễn viên phim khiêu dâm
555
0
Bé 3 tuổi được Chúa cứu sau 9 phút chìm trong hồ bơi
161
0