Người cha nói về cái chết của đứa con gái: Cuộc sống tựa như hơi nước!
1404
0
Lời thú tội của một Cơ Đốc nhân “chưa được cứu”
2844
0
Tiêu chuẩn đạo đức của bạn là gì?
890
0
"Nó có thật!"
2422
0
"Đã chết mà nay được sống"
2252
0
Người vô thần từng phỉ báng Cơ Đốc nhân đang sốt sắng chia sẻ Phúc âm cho hàng ngàn người mỗi ngày
1621
0
"Chúa kéo mọi người đến gần Ngài hơn qua tai nạn của con gái tôi"
2136
0
Từ Gay đến Phúc âm: Câu chuyện của Becket Cook
2839
1
Bức thư cảm ơn và lời chứng chữa lành: "Một phần trăm bằng một trăm phần trăm"
5961
1
Khi sự chữa lành không xảy ra, Chúa vẫn thành tín
996
0