Hãy là người cầu thay vì bạn luôn có Đấng Cầu thay

Dưỡng linh
07:26 11/06/2021

Oneway.vn - Cầu thay là hành động nhớ đến ai đó trong lời cầu nguyện của mình.

Vai trò trung gian trong sự cầu nguyện được nhắc đến nhiều trong Cựu Ước, như trường hợp của Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vit, Sa-mu-ên, Ê-xê-chia, Ê-li, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, và Đa-ni-ên.

Đấng Christ được Tân Ước mô tả như một Đấng Trung gian tối hậu, và bởi vì điều đó, tất cả lời cầu nguyện của Cơ Đốc nhân trở thành lời cầu thay vì lời đó được dâng lên Đức Chúa Trời thông qua và bởi Đấng Christ. Chúa Jêsus đóng lại khoảng cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời khi Ngài chết trên thập tự giá. Bởi vì sự trung gian của Đấng Christ, chúng ta có thể cầu thay cho những Cơ Đốc nhân khác hay cho những người bị hư mất, cầu xin Chúa ban cho họ những nguyện cầu theo ý muốn của Ngài.

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người”. (1 Ti-mô-thê 2:5)

Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?”. (Rô-ma 8:34)

Một tấm gương tuyệt vời về sự cầu thay được Kinh Thánh ghi lại trong Đa-ni-ên 9. Nó bao gồm tất cả những yếu tố của một lời cầu thay thật sự: Đáp ứng theo Lời Chúa (c.2); đặc trưng bởi sự sốt sắng (c.3) và sự tự bỏ mình (c.4); đồng nhất với dân sự của Chúa mà không nghĩ đến lợi ích bản thân (c.5); thêm sức bởi lời xưng tội (c.5-15); phụ thuộc vào bản tính của Chúa (c.4 ,7 ,9 ,15); và mục tiêu là vinh hiển Đức Chúa Trời (c.16-19).

Giống như Đa-ni-ên, Cơ Đốc nhân đến với Chúa vì người khác với một tấm lòng tan vỡ và thái độ ăn năn, nhận biết sự không xứng đáng của họ và với một tinh thần tự bỏ mình. Đa-ni-ên không nói, “con có quyền yêu cầu điều đó từ Chúa, bởi vì con là người trung gian đặc biệt được Chúa lựa chọn”, nhưng ông nhận mình chỉ là một tội nhân.

Lời cầu thay thật sự không chỉ tìm kiếm ý muốn của Chúa và nhìn thấy lời ấy được ứng nghiệm, nhưng dù câu trả lời của Chúa là gì thì sự cầu thay thật sự đó chính là tìm kiếm vinh hiển của Chúa, không phải ý muốn của chúng ta.

Bên dưới chỉ là danh sách hạn chế về những người mà chúng phải dâng lời cầu thay:

Tất cả những bậc cầm quyền (1 Ti-mô-thê 2:2); người hầu việc Chúa (Phi-líp 1:19)

Hội thánh (Thi-thiên 122:6)

Bạn bè (Gióp 42:8)

Người đồng hương (Rô-ma 10:1)

Người bệnh (Gia-cơ 5:14)

Kẻ thù (Giê-rê-mi 29:7)

Những người bắt bớ chúng ta (Ma-thi-ơ 5:44)

Những người lìa bỏ chúng ta (2 Ti-mô-thê 4:16)

Và tất cả mọi người (1 Ti-mô-thê 2:1).

Có một ý tưởng sai lầm trong Cơ Đốc giáo đương đại là những người dâng lời cầu thay là thuộc tầng lớp đặc biệt của những “siêu-cơ đốc nhân”, được Chúa kêu gọi vào một công tác mục vụ đặc thù là cầu thay. Kinh Thánh nói một cách rõ ràng rằng tất cả mọi Cơ Đốc nhân được kêu gọi trở nên người cầu thay. Tất cả Cơ Đốc nhân đều có Đức Thánh Linh trong tấm lòng của mình và, như chính Ngài đã cầu thay cho chúng ta theo như ý muốn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:26-27), chúng ta cũng cầu thay cho nhau. Đây không phải là một đặc quyền giới hạn cho những Cơ Đốc nhân ưu tú, đây là mạng lệnh dành cho tất cả. Thực tế là nếu chúng ta không cầu thay cho người khác cũng là một tội lỗi. “Còn tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em.” (1 Sam-mu-ên 12:23).

Chắc chắn là khi Phao-lô và Phi-e-rơ yêu cầu mọi người cầu thay cho mình, không chỉ giới hạn tới một nhóm người có lời kêu gọi đặc biệt để cầu thay. “Vậy, Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông.” (Công Vụ 12:5). Chú ý là toàn thể hội thánh cầu nguyện cho ông, chứ không chỉ là những người có ân tứ cầu thay. Trong Ê-phê-sô 6:16-18, Phao-lô kêu gọi tín hữu Ê-phê-sô-tất cả mọi người-về những nền tảng của đời sống Cơ Đốc, trong đó bao gồm “Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin”.

Rõ ràng, cầu thay là một phần trong đời sống Cơ Đốc dành cho tất cả các tín hữu.

Hơn thế nữa, Phao-lô tìm kiếm lời cầu nguyện thay cho ông từ tất cả các tín hữu trong Rô-ma 15:30. Ông cũng kêu gọi người Cô-lô-se cầu thay cho ông trong Cô-lô-se 4:2-3. Không có nơi nào trong Kinh Thánh về vấn đề câu thay hàm ý rằng chỉ có một nhóm người nhất định nào đó mới có thể cầu thay. Ngược lại, những người nào tìm kiếm lời cầu thay cho họ có thể tận dụng tất cả sự giúp đỡ mà họ có! Ý nghĩ rằng sự cầu thay là đặc quyền và sự kêu gọi chỉ dành một vài Cơ Đốc nhân không có cơ sở. Tệ hơn, nó là môt ý tưởng hủy hoại vì nó thường dẫn tới kiêu ngạo và cảm giác tự cao.

Chúa kêu gọi tất cả Cơ Đốc nhân trở nên người cầu thay. Ý muốn của Chúa là tất cả mọi tín hữu phải mạnh dạn trong sự cầu thay. Thật là một đặc ân cao trọng và tuyệt vời mà mỗi chúng ta đều có khi chúng ta có thể mạnh dạn tiếp cận ngôi của Đấng Toàn Năng cùng với lời cầu nguyện và nài xin của mình!

(Nguồn: gotquestions.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này