Bài tín điều các sứ đồ (Phần 1)

Niềm Tin Căn Bản
02:00 25/11/2019

Oneway.vn - Là người tin Chúa, chúng ta đặt đức tin trên Lời của Chúa trong Thánh Kinh. Thánh Kinh là một kho sách vĩ đại, cả đời người cũng không đủ để nghiên cứu tường tận. Vì thế, các giáo phụ, tức là những người thụ giáo trực tiếp với các vị sứ đồ, đã dựa vào Kinh Thánh, rút ra những giáo lý căn bản và tóm tắt lại thành một bản văn gọi là Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Nội dung Bài Tín Điều Các Sứ Đồ như sau:

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.

Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh.

Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men!

Ý Nghĩa Tổng Quát

Tín điều là bản tóm tắt niềm tin của một tổ chức hay một nhóm người.

Sứ đồ là môn đệ của Chúa Giê-xu, những người được thụ giáo trực tiếp với Ngài và được sai đi truyền bá Phúc Âm.

Tín Điều Các Sứ Đồ là bản tóm tắt những điểm căn bản về đức tin, dựa vào lời dạy của những người được thụ giáo trực tiếp với Chúa Giê-xu.

Chữ "Tôi" trong Bài Tín Điều cho thấy đức tin là vấn đề riêng của mỗi người. Niềm tin nơi Chúa là liên hệ của MỖI NGƯỜI đối với Chúa, không ai có thể tin thế cho ai và cũng không ai có thể dựa vào đức tin của người khác để được cứu. Khi nói, "Tôi tin," chúng ta hàm ý là chính cá nhân tôi chứ không phải là một người nào khác. Tôi tin Chúa vì tôi biết rõ Ngài và tôi cần Ngài, chứ không phải vì hoàn cảnh bắt buộc hay vì muốn chiều ý một người nào. Đức tin nơi Chúa phải là quyết định riêng của mỗi người, không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, tình cảm nhất thời hay người chung quanh.

Ý Nghĩa Chi Tiết

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ nói lên niềm tin của Cơ-đốc nhân về:

–Đức Chúa Trời.

–Đức Chúa Giê-xu.

–Đức Thánh Linh.

–Hội Thánh.

–Sự sống đời sau.

Niềm Tin Về Đức Chúa Trời

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ mở đầu bằng câu: "Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất." Đây là lời mô tả Thiên Chúa, tuy ngắn nhưng thật đầy đủ ý nghĩa. Ngài là "Đấng Toàn Năng," là "Cha" và là "Đấng dựng nên trời đất," tức là Đấng Tạo Hóa.

Tôi tin Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng cao cả nhất trong vũ trụ. Ngài hiện hữu trước khi có vũ trụ và Ngài hiện hữu mãi mãi. Khi nói, "Tôi tin Đức Chúa Trời," là chúng ta muốn nói rằng: dù không nhìn thấy Đức Chúa Trời, tôi tin Ngài hiện hữu.

Toàn Năng

"Toàn Năng" nghĩa là làm được tất cả mọi sự. Một thành ngữ thường được dùng để mô tả đặc tính này của Chúa là "vô sở bất năng," nghĩa là không có việc gì Chúa không làm được. Từ ngữ "toàn năng" cũng có nghĩa Chúa cầm quyền trên sự sống và sự chết. Ngài quyết định sự hiện hữu và tồn vong của muôn vật vì Ngài có quyền ban sự sống hoặc lấy sự sống ấy lại. Khi nói, "Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng," chúng ta công nhận có một Đấng cao cả tuyệt đối, có toàn quyền trên chúng ta và chúng ta sẵn sàng phó thác cuộc sống cho Ngài.

Là Cha

Đức Chúa Trời chẳng những là Đấng Toàn năng, toàn quyền, nhưng Ngài cũng là người Cha thân yêu. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta vì:

–Ngài đã tạo dựng nên chúng ta (Công vụ 17:28).

–Tin Chúa Giê-xu, chúng ta được trở thành con của Ngài (Giăng 1:12).

Khi tuyên bố, "Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha," chúng ta muốn nói rằng: Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng cao cả tuyệt đối trong vũ trụ. Ngài có toàn quyền trên đời sống tôi và Ngài là Người Cha thân yêu của tôi. Tôi tin Ngài đang chăm sóc và hướng dẫn tôi với quyền tuyệt đối cũng như với tình thương của một người cha.

Là Đấng dựng nên trời đất

Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất (Sáng thế ký 1&2). Khi gọi Chúa là "Đấng dựng nên trời đất," chúng ta công nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa, đã tạo dựng vũ trụ và vạn vật, trong đó có cả chúng ta. "Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất" nghĩa là tin Chúa là Đấng đã ban cho tôi sự sống, bao gồm cả thể xác và tâm linh. Con người tôi cũng như tất cả những gì tôi có, đều là của Chúa và do Ngài ban cho.

Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ nên Ngài không phụ thuộc vũ trụ, Ngài vượt lên trên không gian và thời gian, Ngài điều khiển cả vũ trụ. Gọi Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, là chúng ta công nhận quyền cai trị của Ngài trên vạn vật và trên chính mình. Do đó, chúng ta chấp nhận ý Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Tóm lại, phần thứ nhất của Bài Tín Điều Các Sứ Đồ nói lên niềm tin của một người đối với Đức Chúa Trời. Khi nói, "Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất," người ấy xưng nhận rằng, tôi tin Đức Chúa Trời có thật, Ngài đã tạo dựng nên muôn vật và đang cầm quyền trên cả vũ trụ. Ngài cũng là Người Cha thân yêu của tôi, vì Ngài tạo dựng nên tôi và Ngài chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống tôi. Tôi tin Ngài và tôn thờ Ngài mãi mãi.

 

(Nguồn: vietchristian.com)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này