Sự bội đạo: “Ung thư tâm linh” và cách chữa trị

Niềm Tin Căn Bản
02:15 31/05/2024

Oneway.vn – Từ bỏ Đấng Christ (chúng ta thường gọi là bội đạo) dường như ngày càng phổ biến hơn.

Nhiều người bước đi trên đường, giơ tay, và nhận được Lời Chúa với niềm vui, và được Báp-têm trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh giờ đây lại chối bỏ danh cao quý đó.

Từ thời các sứ đồ, sự bội đạo vẫn luôn hiện diện và đầy đau buồn. Những người như Giu-đa, Đê-ma, những “hạt giống rơi trên đất đá” của Chúa Jêsus, những lãnh đạo Cơ Đốc nổi tiếng, và nhiều con trai và con gái chúng ta cũng thường chối bỏ Đấng Christ để quay trở lại đời sống trước khi “hoán cải” với lối sống và quan điểm hấp dẫn hơn của Đấng Cứu Thế (Mat 13:20-22; Giăng 6:60-66; 2 Tim 4:10; Hê 6:4-6; 2 Phi 2:1-3, 20-22; 1 Giăng 2:18, 19; Giu-đe 17-19).

Thư tín cho người Hê-bơ-rơ được viết ra để chống lại sự bội đạo. Phần Kinh Thánh mà ai cũng nghĩ đến khi một người từng bị trôi lạc muốn kết nối lại với Đấng Christ (Hê 2:1).

Cách chữa trị cho sự bội đạo khá đơn giản: Thư Hê-bơ-rơ dạy những người có nguy cơ chối bỏ Đấng Christ hãy suy nghĩ về Ngài (3:1). Chỉ vậy thôi. Dù ông sẽ đề cập đến các chi tiết khác trong phần còn lại của sách Hê-bơ-rơ, nhưng lời khuyên trực tiếp và ngắn gọn và được soi dẫn của tác giả là: “Hãy nghĩ đến Chúa Jêsus”.

Ung thư tâm linh và cách chữa trị

Nghĩ về Chúa Jêsus là chăm xem Chúa (12:2), đặt suy nghĩ chúng ta nơi Chúa Jêsus để mọi điều chúng ta suy ngẫm là về Ngài – về mọi điều Ngài phán, làm, dạy dỗ, tể trị, hứa ban, thực hiện và làm trọn.

Những ngày này, bệnh tật và cách chữa trị chiếm lấy tâm trí tôi. Gần đây tôi mắc phải hai căn bệnh nguy hiểm (ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn và bệnh Actinomycosis, bệnh lý nghiêm trọng về xương) đòi hỏi phải trị liệu mỗi ngày. Bội đạo cũng vậy, không phải thuốc men, chỉ có sự suy ngẫm về Đấng Christ mỗi ngày mới có thể trị được căn bệnh này  (3:12, 13; 10:24, 25). Tôi đã tóm tắt cách đến với sách Hê-bơ-rơ như thế này: nếu việc từ bỏ Đấng Christ là căn bệnh ung thư, thì cách chữa trị là nghĩ đến Đấng Christ mỗi ngày.

Nghe có vẻ đơn giản như vậy, nhưng thực tế thì không như vậy. Chúa Jêsus là cách chữa trị thuộc linh (duy nhất, cùng lòng ăn năn) cho sự bội đạo.

Nghĩ đến Chúa Jêsus nghĩa là gì?

Là biết rằng Chúa Jêsus là sự sống đời đời (Giăng 17:3). Và nghĩ đến Ngài nghĩa là tăng trưởng trong sự nhận biết về Ngài và xem trọng việc này hơn mọi việc khác (Phi 3:8-10; 2 Phi 1:2; 3:18). Để mọi sự tập chú của chúng ta nơi con người và công tác của Đấng Christ, là đúng như điều sách Hê-bơ-rơ dạy dỗ

Nghĩ đến Chúa Jêsus là hiểu về Đấng Christ – trong mọi vẻ đẹp và vinh quang không thay đổi của Ngài – là trọng tâm và niềm vui của chúng ta. Chúng ta có thể tìm được sự hân hoan trong Ngài mỗi ngày.

Để chữa sự bội đạo trong thời nay, tôi tiến cử cách chữa trị theo thư Hê-bơ-rơ: nghĩ đến và suy ngẫm về Đấng Christ cùng mọi thuộc tính thiêng liêng của Ngài.

Áp dụng cách chữa trị

Về điều này, tôi đưa ra ba bài tập thuộc linh chữa lành cho tâm hồn trên bờ vực bội đạo:

1. Lắng nghe bài giảng giải nghĩa từ những người tin kính về sách Hê-bơ-rơ (bắt đầu với R. C. Sproul hay John Piper).

2. Đọc xuyên suốt sách Hê-bơ-rơ nhiều lần (5 đến 10 lần) và tạo một danh sách về các danh xưng, tên gọi, và mô tả về Đấng Cứu Thế của chúng ta – và rồi khám phá ý nghĩa từng danh xưng một. Đấng Christ   

 • Là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Chúa, hình ảnh trung thực của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật (1:3).
 • Truyền phán cho các thiên sứ đề hầu việc (1:6, 7, 14)
 • Mang mão triều vinh quang và tôn trọng (2:7-8)
 • Là thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín (2:17, 18; 3:1; 4:14-16)
 • Trung tín với Đấng đã lập Ngài (3:2-6)
 • là cái neo cho linh hồn trôi giạt và đuối sức (6:19-20)
 • Ban sự an nghỉ đời đời (5:3-9)
 • Là nơi ẩn náu và hi vọng (6:17, 18)
 • Bảo đảm và trung bảo cho một giao ước tốt hơn (7:22; 8:6-12; 12:24)
 • Tồn tại đời đời (7:21, 24)
 • Hằng sống để cầu thay (7:25)
 • Thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời (7:26)
 • Ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời (1:3; 8:1; 10:12; 12:2)
 • Dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả (7:27; 9:13-14; 10:10-18)
 • Ghi tạc luật pháp vào lòng chúng ta (8:10; 10:16)
 • Không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa (8:12; 10:16-17)
 • Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin (2:10; 12:2)
 • Vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục (12:2)
 • Một vương quốc không hề rúng động (12:28-29)
 • Hứa cho chúng ta một thành tốt hơn trong một vương quốc tốt hơn (11:10, 14-16; 13:14)
 • Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ (13:6)
 • Hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (13:8)
 • · Đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa chúng ta (13:12-14)
 • Là Đấng Chăn Chiên Lớn (13:20-21)

3. Làm quen và thêm với những mô tả trên vào lời cầu nguyện của bạn dâng lên Chúa:

 • Lạy Con Đức Chúa Trời đời đời. Con thờ phượng Ngài là Chúa của mọi thiên binh, thiên sứ; Đấng truyền phán các thiên sứ và sai họ đi phục vụ chúng con…
 • Lạy Chúa, Đấng phán với con người cho Đức Chúa Trời, và Thầy Tế Lễ thượng phẩm cho sự xưng tội chúng con, là Đấng nói với Đức Chúa Trời thay cho con người…
 • Lạy Chúa Jêsus Christ, Ngài là Vua được xức dầu của Chúa, ngai Ngài còn tồn tại đến đời đời…
 • Lạy Chúa, Đấng Trung Bảo, Thầy Tế Lễ đầy lòng thương xót và Đấng Cứu Rỗi. Ngài ngồi bên phải ngai Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời để cầu thay cho con…
 • Lạy Chúa, Đấng xức dầu, Ngài là tế lễ duy nhất chuộc tội chúng con, Đấng giúp đỡ chúng con, Đấng Chăn Chiên lớn của chúng con…
 • Lạy Đấng cứu rỗi toàn năng – hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi – con thờ phượng Ngài, Chúa không đổi dời của con…
 • Lạy Chúa Jêsus, Ngài thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội – xin Chúa giúp con như Ngài.

Hạ mình học về Đấng Christ theo cách này (qua sách Hê-bơ-rơ và phần khác của Kinh Thánh), và từ đó liên hệ đến Ngài, để sự hiểu biết của bạn về Đấng Christ sẽ tăng trưởng sâu nhiệm hơn và linh hồn bạn được chữa lành khỏi mọi lầm lạc thuộc linh.

Bởi việc nghĩ về Đấng Christ và cầu nguyện theo danh xưng Ngài, cũng như từng thân vị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta học cách tôn trọng những thuộc tính, chức vụ, và vai trò của Chúa. Đưa chúng ta vào sự mầu nhiệm, tình yêu và sự ngợi khen. Chúng ta không chỉ bắt đầu bằng câu “Lạy Chúa [không rõ ràng và không xác định]” và thay vào đó là là mối tương giao với Chúa Ba Ngôi về những thuộc tính của Ngài. Sự suy ngẫm và tương giao phong phú như vậy sẽ chữa lành tấm lòng dễ lầm lạc của chúng ta.

Nhìn xem Chúa

Nếu bạn đang có khuynh hướng tiến đến bội đạo (hay “ngã lòng”), điều đó có lẽ sẽ đến với bạn nhanh chóng hơn nếu bạn không hướng mắt mình về phía Đấng Christ nhưng về những điều khác: thất bại của Cơ Đốc nhân khác; gian ác và khó khăn trong thế gian; chủ yếu là, chính bạn và khao khát, nghi ngờ, nỗi sợ và thắc mắc của cá nhân bạn. Tầm nhìn của bạn rời khỏi Chúa Jêsus sẽ khiến đức tin lung lay – như Phi-e-rơ đã bắt đầu chìm xuống khi ông không rời mắt mình khỏi Chúa Jêsus mà để ý đến cơn gió lớn trên biển (Mat 14:29-31).

Thư Hê-bơ-rơ có cách chữa trị rõ ràng, bằng một “thay đổi” đơn giản: nhìn xem Chúa Jêsus, “Đấng khởi nguyên và hoàn tất” đức tin của bạn (Hê 12:2).

 Không ai trong chúng ta sẽ hoàn tất được cuộc đua khi mắt mình chỉ chăm xem vào nỗi đau, mệt mỏi, và hiểm họa trước mắt trên “cuộc đua được bày sẵn cho chúng ta”. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng được khi không rời mắt khỏi Phần Thưởng, là Đấng có năng quyền, cũng là Đấng khởi nguyên và hoàn tất đức tin của chúng ta.

Hê-bơ-rơ cho chúng điều cần phải làm tiếp theo: “Vậy, hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. Hãy làm đường thẳng cho chân anh em, để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành” (câu 12-13).

Đức tin bạn có đang yếu đuối và lung lay? Hãy nhìn xem Chúa Jêsus. Để được lành, chạy và hoàn tất cuộc đua.
Bài: Tim Shorey; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: www.thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này